موافقت نامه های فارکس برتر

همه انواع حساب های ارائه شده توسط فارکس برتر، یعنی حساب های مشتری، حساب های مشارکتی و مشارکت های چند سطحی ، با موافقت نامه های قانونی مربوطه (شرایط استفاده) مجزا می شوند. هنگامی که یک حساب جدید باز میکنید این امکان برای شما فراهم می شود تا بتوانید با تمام شرایط و روش های مرتبط با حساب خود را آشنا شوید. در صورتی که می خواهید این اسناد را بررسی کرده و یا مقررات را مطالعه کنید، می توانید تمام موافقتنامه های ما را در زیر جستجو کنید.